Take back ordninger i Bygma

Det skal være let at bidrage til en cirkulær dagsordning. Derfor har Bygma strategiske samarbejder for spare miljøet for unødvendig CO2-udledning.

Take back ordninger i Bygma

I Bygma ønsker vi at bidrage til den cirkulære dagsorden ved at minimere anvendelsen af nye ressourcer og give eksisterende byggematerialer nyt liv så byggeaffald kan rykke op af affaldshierarkiet. Derfor har vi indgået strategiske partnerskaber for at kunne hjælpe vores kunder med dette og spare miljøet for unødvendig CO2-udledning.

Fordelene ved at benytte take back ordninger

Der er mange fordele ved at benytte take back ordningerne. Udover det miljømæssige hensyn, der minimerer CO2 udledningen, kan I også med fordel opnå point i certificerede projekter, som DGNB og Svanemærkning.

Stærke partnerskaber der understøtter take back-ordninger

Bygmas fokus har været at indgå stærke partnerskaber på de områder hvor vi kan gøre en stor forskel – der hvor der er de største volumener, og hvor vi er bekendt med vores største udledninger.

Affaldshierarkiet er et prioriteringsværktøj inden for affaldsbehandling, og det angiver, hvordan man kan opnå det mest optimale miljømæssige resultat, når affald skal behandles. Vi skal generelt i branchen bestræbe os på at løfte
byggeaffaldet så højt op i hierarkiet som muligt.

Affaldsforebyggelse

Affaldsforebyggelse betyder helt konkret reduktion af affaldsmængden, og er det højeste niveau i affaldshierarkiet.

Her er det primære formål at begrænse indkøb af materialer, som der ikke er behov for, og i stedet vælge materialer med lange levetider og mulighed for, at produktet kan repareres.

Forberedelse til genbrug

Forberedelse til genbrug betyder, at materialet eller produktet kan bruges i sin oprindelige form. F.eks. at et ældre gulv slibes og forberedes til at kunne bruges igen med samme funktion, altså som et nyt gulv, bare i et andet byggeri.

Genavendelse

Genanvendelse indikerer, at et byggemateriale omdannes til et nyt materiale, da det ikke kan bruges i sin oprindelige form.

Anden affaldsnyttiggørelse

Anden affaldsnyttiggørelse kan f.eks. være at udvinde varmeenergi fra affald ved at forbrænde det, som ikke kan materialegenindvindes.

Energiudnyttelse af restaffald erstatter brug af elektricitet, olie og gas til opvarmning.

Bortskaffelse

Bortskaffelse betyder slet og ret, at affaldet ikke opfylder et nyttigt formål og i stedet må gå til deponi.

fra affaldsforebyggelse til genanvendelse

Fordele - DGNB

PRO1.4 - Bæredygtighed i entrepriseudbud

Genbrug: Kravene i udbuddet anmoder udtrykkeligt om genanvendelse eller genbrug af byggematerialer og - produkter i forbindelse med det konkrete projekt Cirkulær økonomi-bonus: +10 point

PRO2.1 Byggeplads/byggeproces

Innovative/nye koncepter, konstruktionsmetoder eller teknologier der markant reducerer mængden af genereret affald på byggepladsen. Cirkulær økonomi-bonus: +10 point

ECO1.1 Totaløkonomi

Hvis en betydelig del af den relevante værdi af en bygningsdel påviseligt er genanvendt, genbrugt eller implementeres via forretningsmodeller, der er i overensstemmelse med konceptet med cirkulær-/delingsøkonomi og sikrer eller ivæsentlig grad understøtter genanvendelighed, kan der tildeles bonus. Cirkulær økonomi-bonus: maks. 10 point, +5 bonus point for hver implementerede cirkulære økonomi-løsning.

TEC1.6 Nedtagning og genanvendelse

Undgået ressourceforbrug. Der kan opnås bonuspoint ved at undgå brug af råvarer og sekundære materialer samt
spild. Cirkulær økonomi-bonus: +10 point.

Fornuftig afskaffelse af materialer. Materialer fra renoveret eller nedrevet bygning afleveres til genbrug eller genanvendelse. Cirkulær økonomi-bonus: muligt at opnå 20 point

DGNB points i forbindelse med genbrug og take back

Fordele - Svanemærket

P14 Take back-systemer

Point opnås når et take back-system fra producent af byggevarer/materialer anvendes i bygningens konstruktionsfase.

1 point for take back-systemer som dækker mindst én kategori/type byggematerialer.

2 point for take back- systemer som dækker mindst tre kategorier/typer af byggematerialer.

Point til Svanemærket byggeri

EU-taksonomi

Take back-ordningerne bidrager til det overordnede miljømål; Omstilling til cirkulær økonomi M4.

M4.1 Genanvendelse af bygge- og nedrivningsaffald

Der skal genbruges eller genanvendes 70 % af byggeaffald på byggepladsen.

M4.2 Håndtering af bygge- og nedrivningsaffald

Affaldsproduktionen begrænses i forbindelse med bygge- og nedrivningsprocesser. Så vidt muligt benyttes selektiv nedrivning og effektive sorteringssystemer, mhp. fjernelse og sikker håndtering af farlige stoffer samt bevaring af kvalitet for materialer, som forberedes til genbrug og genanvendelse.

EU taksonomi