Efterisolering - Skab et effektivt samarbejde omkring lovkravene

I bygningsreglementet findes der specifikke lovkrav om efterisolering ved renovering. For at give dig en umiddelbar forståelse af lovkravene, tilbyder vi tips til, hvordan både lovkrav og du bidrager til et bedre samarbejde i forbindelse med renovering.

De komplette lovkrav finder du i Bygningsreglementet § 250 - § 298.

Uanset om projektet er en renovering af gulve, vægge, lofter, kan Isolering altid betragtes som en langsigtet investering i boligen, miljø, energi, indeklima og en reduceret varmeregning.

Selvom det ultimativt er boligejerens ansvar at overholde lovkravene under en renovering, har alle involverede parter en fælles interesse i at sikre, at bygge- og renoveringsprojektet udføres korrekt.

Typiske projekter hvor efterisolering giver langsigtet værdi

Der er krav om efterisolering, når du renoverer huse og andre opvarmede bygninger. Det gælder, hvis det på lang sigt kan betale sig at efterisolere. Typiske projekter er fx

 • Udskiftning af tagbelægning
 • Udskiftning af indvendige lofter
 • Skifte hele facadebeklædningen eller ydervæggens regnskærm
 • Pudse ydervægge og facader, der ikke tidligere har været pudset
 • Skifte beklædningen på alle indvendige vægge
 • Isolering ved nyt gulv (med eller uden gulvvarme)
 • Etablering af nyt betondæk

Ovenstående er kun eksempler. I din lokale Bygma vejleder vores faguddannede personale i de væsentligste områder. Find din lokale Bygma.

Efterisolering - En fordel for alle

Billigst ved renovering

Når du udfører renovering af en bolig, er efterisolering oftest billigere og mindre tidskrævende at gennemføre.

Derfor gør du en stor forskel for kunden ved at vejlede i lovkravene, og dermed nedbringe byggegenerne for kunden og udgifterne.

Langsigtet gevinst

Lovkravene opfattes til tider som en uventet ekstra udgift her og nu, når kravet om efterisolering nævnes i forbindelse med en renovering.

For kunden betyder efterisoleringen dog også en lavere varmeregning og et sundere indeklima. Derfor giver den værdi både i nuet men også på lang sigt.

Lettere salg af bolig

En korrekt isoleret og efterisoleret bolig er nemmere at sælge.

Køberen af en bolig kan for eksempel kræve, at der fremlægges dokumentation for, at boligen er korrekt isoleret - også i forbindelse med renoveringer der er foretaget.

Fire trin i efterisoleringen

1. Typen af renovering

Som udgangspunkt kan det betale sig at undersøge og foretage efterisolering i forbindelse med renovering af tag, loft, facader, gulve og kælderrum. 

I forbindelse med efterisoleringen skal du også tage højde for fugt og indeklimaet. Gennemgå derfor renoveringsprojektet for relevante emner til efterisolering.

2. Vurdering af isolering

Behovet for, og mængden af, efterisolering afhænger af den nuværende isolering. Derfor skal du måle den eksisterende isolering og sammenholde dem med kravene i BR18. Side 4 til 7 i guiden fra videnscenter for energibesparelser er et godt udgangspunkt.

3. Vurdering af fugtproblemer

Kravene til omfanget af efterisolering kan fraviges, hvis efterisoleringen medfører risiko for kondensproblemer i konstruktionen. Benyt Fugtberegneren fra Videncenter for Energibesparelser i Bygninger til at undersøge risikoen nærmere.

4. Efterisolering og dokumentation

Med afsæt i vurderingen i pkt, 2, gennemføres efterisoleringen med den nødvendige mængde. Er der ikke være plads til den fulde isoleringstykkelse, skal der efterisoleres så meget som muligt og punktet indføjes i dokumentationen.

Afslut projektet med at udarbejde dokumentation til boligejeren, så de fremadrettet kan vise at efterisoleringen overholder lovkravene.

Undtagelser

Fugtteknisk usikker

Vurderer du at en efterisolering medfører risiko for fugtsskader, skal dette dokumenteres i forbindelse med renoveringen.Dokumentationen kan fx være

 • Henvisning til specifikt emne i Bygningsreglementets ”Vejledning om efterisolering”,
 • Henvisning til energiløsningerne fra Videncenter for Energibesparelser i Bygninger,
 • En beregning foretaget i Fugtberegneren fra Videncentet for energibesparelse i bygninger
 • Kopi eller henvisning til en konkret korrespondance Videncentet for energibesparelse i bygninger

Ikke rentabel

En anden undtagelse, hvor efterisolering ikke er et lovkrav, er hvor du kan bevise at efterisoleringen ikke er rentabel. 

Det kan fx hvis der er brug for at øge den eksisterende spærtykkelse til 300 mm for at gøre plads til den fulde isoleringstykkelse, som fremgår af ”Vejledning om efterisolering”.

Det er kun i forholdsvis få tilfælde, at der er behov for en rentabilitetsberegning. Læs i “Vejledning om efterisolering” hvordan du gør.

Fredede bygninger

Fredede og bevaringsværdige bygninger kan være undtaget fra kravet om efterisolering ifølge §278 i bygningsreglementet.

www.kulturarv.dk/fbb finder du Slots- og Kulturstyrelsens register over både fredede og bevaringsværdige ejendomme.

På hjemmesiden kan du også indhente information om de registrerede ejendomme og deres fredningsstatus eller bevaringsværdi.

Det er altid en god idé også at spørge kommunen til råds, inden du går i gang med en istandsættelse eller ombygning, hvis du er i tvivl om boligens status.

Del af en grønnere fremtid

Den grønne omstilling

I dag udgør energiforbruget i bygninger næsten 40% af det samlede energiforbrug i Danmark.

Formålet med lovkravene om efterisolering er at sikre, at vi sparer energi i bygninger og derved hjælper den grønne omstilling på vej.

Det grønne valg

Hos Bygma gør vi produkter med bæredygtighed mere synlig for kunder og medarbejdere.

Det Grønne Valg findes i vores forretninger, på Bygmas hjemmeside, tilbud, ordrer, faktura og følgesedler, så efterisoleringen også sker med afsæt i miljøvenlige produkter.

Bygma vejleder

I din lokale Bygma vejleder vores personale i alle emner inden for den grønne omstilling - også indenfor efterisolering.

Bygmas landsdækkende korps af af ambassadører i ansvarligt byggeri, gennemgår alle den uddannelse og obligatoriske træning, der kræves for at være PEFC og FSC certificeret.