Kvalitetsuddannelse delmål 4.7 - Bygmas fokus

Inden 2030 skal alle elever have tilegnet sig den viden og de færdigheder, som er nødvendig for at fremme bæredygtig udvikling, herunder bl.a. gennem undervisning i bæredygtig udvikling og bæredygtig livsstil, menneskerettigheder, ligestilling mellem kønnene, fremme af en fredelig og ikkevoldelig kultur, globalt medborgerskab samt anerkendelse af kulturel mangfoldighed og af kulturens bidrag til bæredygtig udvikling.

Elevuddannelse

 • Bygma Gruppen investerer, tiltrækker og uddanner elever indenfor salg, lager og logistik.
 • Vi tilbyder vores elever branchens bedste uddannelse, og vi fokuserer på at fastholde eleverne efter endt uddannelse.
 • Ønsker eleverne at læse videre, finansierer Bygma Gruppen uddannelse.

Medarbejderuddannelse

 • Som en del af vores Best Place To Work strategi arbejder vi dedikeret med at uddanne vores medarbejdere, så de er kvalificeret til de udfordringer de møder nu og i fremtiden.
 • Vi uddanner vores medarbejdere i at kunne vejlede om bæredygtige produkter og forstå behovet indenfor bæredygtig byggeri.Ansvarligt forbrug og produktion delmål 12.6 og 12.7 - Bygmas fokus

12.6.

Virksomheder, især store og transnationale virksomheder, skal opfordres til at benytte bæredygtig praksis og til at integrere oplysninger om bæredygtighed i deres rapporteringscyklus.

12.7.

Der skal fremmes bæredygtige offentlige indkøbspraksis i overensstemmelse med nationale politikker og prioriteter.

Leverandører

For at blive leverandør til Bygma Gruppen skal leverandørerne underskrive og leve op til vores ‘Code of Conduct’, som omhandler:

 • Generel overholdelse af lovgivning
 • Social ansvarlighed – menneskerettigheder og arbejdsmæssige standarder
 • Arbejdsmiljø
 • Miljøbevidsthed
 • Antikorruption

  Leverandøren skal tillade Bygma, samt dennes repræsentanter, fri adgang til produktionsanlæg, faciliteter, medarbejdere og alt relevant data i forhold til det Etiske Regelsæt.

  Vi tilskyder leverandørerne at registre deres produkter og dokumentation for bæredygtigheden via branchens bæredygtigheds-produktportal BygDok.

 Klimaindsats delmål 13.2 og 13.3 - Bygmas fokus

13.2

Tiltag mod klimaforandringer skal integreres i nationale politikker, strategier og planlægning

Løbende forbedring af dataindsamling

Vi arbejder løbende på at indsamle data på vores forbrug og CO2-udledning for at kunne rapportere på det og for at sikre en høj gennemsigtighed mellem Bygma og vores interessenter. Ved indsamling af data arbejder vi løbende på at klarlægge hvilke initiativer vi skal foretage for at reducere vores klimabelastning. 

13.3

Undervisning, oplysning og den menneskelige og institutionelle kapacitet skal forbedres ift. modvirkning, tilpasning, skadesbegrænsning og tidlig varsling af klimaændringer.

Oplysning og undervisning

I Bygma ser vi det som vores opgave løbende at gøre vores kunder opmærksomme på de krav der er til byggeriet for at reducere klimabelastningen mest muligt. I efteråret 2022 holdte Bygma derfor fysiske oplysningsmøder for over 2.000 kunder om klimakravene til BR18, som har henblik på at reducere klimabelastningen. Tillige underviser vi løbende vores medarbejdere i initiativer der skal sikre byggerierne bliver mindre miljøbelastende.

 Livet i havet delmål 14.1 - Bygmas Fokus

Inden 2025 skal alle former for havforurening forhindres og væsentligt reduceres, især forurening forårsaget af landbaserede aktiviteter, herunder havaffald og forurening med næringsstoffer.

Genanvendt plast

Plastaffald udgør en stor trussel for miljøet og for livet i havet, da det blandt andet nedbrydes meget langsomt og en stor andel af plastaffaldet ender ude i havet. Bygma bruger store mængder af plast ved indpakning af varer til levering. Bygma stræber efter at anvende 100 % genanvendt plast for at reducere mængden af plastaffald. Over halvdelen af den plast Bygma i dag bruger er 100 % genanvendt plast.Livet på land delmål 15.2, 15.5 og 15.b - Bygmas fokus

15.2.
Inden 2020 skal bæredygtig forvaltning af alle typer af skove fremmes, skovrydning skal stoppes, forringede skove skal genskabes og skovrejsning og skovtilplantning skal væsentligt øges set.

15.5.
Der skal tages omgående og væsentlig handling for at begrænse forringelse af naturlige levesteder, stoppe tab af biodiversitet og, inden 2020, beskytte og forhindre udryddelse af truede arter.

15.b.
Der skal mobiliseres betydelige ressourcer fra alle kilder og alle niveauer til at finansiere bæredygtig skovforvaltning og til at give tilstrækkelige incitamenter for udviklingslande til at fremme denne form for forvaltning, herunder beskyttelse og genplantning af fældede skovområder.

Certificeret træ

Bygma ønsker at være med til at fremme udviklingen af bæredygtigt byggeri og er i den forbindelse PEFC-certificeret og FSC-certificeret. Bygma køber og sælger FSC® og PEFC® certificeret træ og sikrer igennem certificeringerne ansvarlig og bæredygtig skovning med hensyntagen til planteliv, dyr og mennesker.

Vi er også medlem af Green Building Council Denmark, som administrerer certificeringsordningen DGNB.

Mærkningsordninger og certificeringer

Bygma Gruppen bakker op og synliggør mærkningsordninger og certificerede produkter, så vores kunder kan træffe et bevidst og bæredygtigt valg.

Se mere her: https://www.bygma.dk/baeredygtigt-byggeri/#maerkningsordninger